Venäjä-pakotteista yrityksille

Venäjä aloitti 24.2. hyökkäyssodan Ukrainassa. Tälle sivulle kerätään ajantasaista tietoa koskien Venäjä-pakotteita, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan ja vientiin.

Tietoa Venäjä-pakotteiden vaikutuksista

Sivu päivitetty 7.6.2022

Tälle sivulle kokoamme tietoa Venäjää koskevista pakotteista, tärkeitä linkkejä ja ajantasaista tietoa pakotteiden valmistelusta.

Ulkoministeriön ajantasaiset tiedotteet

Venäjän vastatoimet SVKK:n sivuilla

Tulli: vientipakotteet ja vaikutukset yrityksiin ja yksityishenkilöihin

7.6. EU:lta kuudes pakotepaketti

Sovittu paketti sisältää joukon toimenpiteitä, joilla pyritään tehokkaasti estämään Venäjän kyky jatkaa hyökkäystään.

Öljy

EU päätti kieltää raakaöljyn ja tiettyjen öljytuotteiden oston, tuonnin tai siirron Venäjältä EU:hun. Asteittainen luopuminen venäläisen öljyn käytöstä kestää 6 kuukautta raakaöljyn osalta ja 8 kuukautta muiden jalostettujen öljytuotteiden osalta.

Väliaikaisella poikkeuksella sallitaan raakaöljyn tuonti putkia pitkin niihin EU:n jäsenmaihin, jotka ovat maantieteellisen sijaintinsa vuoksi erityisen riippuvaisia Venäjän toimituksista ja joilla ei ole muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.

Lisäksi Bulgariaan ja Kroatiaan sovelletaan väliaikaisia poikkeuksia, jotka koskevat Venäjältä meriteitse tapahtuvan raakaöljyn ja tyhjiökaasuöljyn tuontia.

SWIFT-sulkuun uusia venäläisiä ja valkovenäläisiä pankkeja

EU laajentaa voimassa olevaa kieltoa tarjota erikoistuneita rahaliikenteen sanomanvälityspalveluja (SWIFT) koskemaan vielä kolmea venäläistä luottolaitosta – Venäjän suurin pankki SberbankCredit Bank of Moscow ja Russian Agricultural Bank – sekä Valko-Venäjän kehitys- ja jälleenrakennuspankkia.

Radio- ja televisiolähetyspalvelut

EU keskeyttää vielä kolmen Venäjän valtion omistaman tiedotusvälineen lähetystoiminnan EU:ssa: Rossiya RTR/RTR PlanetaRossiya 24 / Russia 24 ja TV Centre International. Venäjän hallitus on pyrkinyt horjuttamaan naapurimaidensa sekä EU:n ja sen jäsenmaiden vakautta näiden rakenteiden kautta manipuloimalla tietoa ja edistämällä disinformaatiota ja propagandaa hyökkäyksestä Ukrainaan. Perusoikeuskirjan mukaisesti nämä toimenpiteet eivät estä kyseisiä tiedotusvälineitä ja niiden henkilöstöä harjoittamasta muuta kuin radio- ja televisiotoimintaa toimintaa EU:ssa, esimerkiksi tutkimusta ja haastattelua.

Vientirajoitukset

EU laajentaa luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joita kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientirajoitukset koskevat. Luetteloon on lisätty sekä venäläisiä että valkovenäläisiä yhteisöjä. Lisäksi EU laajentaa luetteloa tavaroista ja teknologioista, jotka voivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuussektorin teknologista kehittämistä. Luetteloon sisältyy 80 kemikaalia, joita voidaan käyttää kemiallisten aseiden valmistamiseen.

Konsultointipalvelut

EU kieltää kirjanpito-, suhdetoiminta- ja konsultointipalvelujen sekä pilvipalvelujen tarjoamisen Venäjälle.

Yksittäiset luetteloon merkitsemiset

Lisäksi neuvosto päätti määrätä pakotteita uusille henkilöille ja yhteisöille. Näitä ovat Venäjän joukkojen Butšassa ja Mariupolissa toteuttamista julmuuksista vastuussa olevat, sotaa kannattavat henkilöt, johtavat liike-elämän edustajat, luetteloon merkittyjen oligarkkien perheenjäsenet ja Kremlin virkahenkilöt sekä puolustusalan yritykset ja rahoitusalan yhteisö.

Linkki EU:n neuvoston tiedotteeseen

8.4. EU on asettanut uusia pakotteita Venäjälle

Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät pakotteet perjantaina 8.4.2022. Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys on johtanut laajamittaiseen humanitaariseen hätätilaan ja pakolaisuuteen. Euroopan unioni reagoi Venäjän hyökkäykseen asettamalla sille yhdessä läheisten kumppaneiden kanssa uusia pakotteita. Perjantaina 8. huhtikuuta hyväksytyt pakoteet täydentävät aiemmin hyväksyttyjä EU-pakotteita Venäjän toimintaa vastaan.

Päätöksellä laajennettiin niiden henkilöiden ja yritysten listaa, joihin kohdistetaan pakotteita, jotka liittyvät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviin tai uhkaaviin toimiin. Listattavien henkilöiden kohdalla on kyse varojen jäädytyksistä sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista. Lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti listattujen henkilöiden ja yritysten saataville tai hyödynnettäviksi.

Pakotelistalle lisätyt henkilöt ovat Venäjän hallitusta tukevien suuryritysten ja rahoituslaitosten johtajia ja media- ja informaatiovaikuttajia sekä hallinnon edustajia. Pakotelistalle kuuluu Venäjän hallitusta tukevia tai siitä hyötyviä liike-elämän vaikuttajia sekä näiden perheenjäseniä. Pakotelistalle lisätyt yritykset ovat aseteollisuuden yrityksiä. Pakotteita on laajennettu koskemaan myös neljää venäläistä pankkia.

Sektorikohtaisia pakotteita laajennettiin lisäämällä uusia vienti- ja tuontikieltoja. Vientirajoituksia laajennettiin Venäjän sotilaallisia tai teknologisia kyvykkyyksiä mahdollisesti edistävien ynnä muiden tuotteiden ja teknologian sekä öljynjalostusteknologiaan ja maakaasuun nesteyttämiseen käytettävien tuotteiden ja teknologioiden osalta. Lisäksi vientikieltolistalle tuli laaja lisäjoukko teolliseen toimintaan liittyviä tuotteita.

Myös ylellisyystuotteiden vientikieltolistaa laajennettiin ja täsmennettiin. llmailusektoria koskevaan vientikieltoon lisättiin lentokoneiden polttoaineet ja niiden lisäaineet. Tuontikielto asetettiin kivihiilelle ja tietyille turvepolttoaineille neljän kuukauden siirtymäajalla. Listaa tuontikiellon alaisista rauta- ja terästuotteista laajennettiin. Lisäksi tuontikieltoja asetettiin useille muille tuotteille, jotka ovat merkittäviä tulonlähteitä Venäjälle.

Rahoitussektorilla pakotteita laajennettiin asettamalla kielto tarjota suoraa ja epäsuoraa tukea, ml. rahoitus, venäläisille julkisille toimijoille tai yli 50% Venäjän valtion omistamille tai kontrolloimille laitoksille. Venäläisille asetettua yli 100 000 euron talletuskieltoa laajennettiin koskemaan myös kryptovaroja, joiden rajaksi asetettiin 10 000 euroa. Venäjä suljettiin pois EU-maiden julkisista hankinnoista, muutamin poikkeuksin. Uutena toimena kiellettiin venäläisten ja valkovenäläisten tiekuljetusyritysten maantiekuljetukset EU:n alueella ja asetettiin kielto Venäjän lipun alla purjehtiville aluksille pääsystä EU-maiden satamiin.

Pakotteisiin sisältyy paljon poikkeuksia, jotka on tarkennettu asetustekstissä. EU:n asettamien uusien pakotteiden kokonaisvaikutukset Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan ovat merkittävät, vaikka Suomen vienti Venäjälle on viime kuukausien aikana merkittävästi vähentynyt.

Henkilöpakotteet

Sektorikohtaiset pakotteet

Ulkoministeriön tiedote

15.3. Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan: EU:n neljäs henkilö- ja alakohtaisten pakotteiden paketti

EU:n valtion- tai hallitusten johtajien 10.–11. maaliskuuta pidetyn epävirallisen kokouksen jatkotoimena neuvosto päätti määrätä neljännen talous- ja henkilöpakotteiden paketin Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen johdosta.

Neuvosto päätti erityisesti

-kieltää kaikki liiketoimet tiettyjen valtion omistamien yritysten kanssa,
-kieltää kaikkien luottoluokituspalvelujen tarjoaminen ja estää kaikkia venäläisiä yksityishenkilöitä ja yhteisöjä käyttämästä luottoluokitustoimintaan liittyviä tilauspalveluja,
-laajentaa luetteloa Venäjän puolustusalaan ja teolliseen perustaan yhteydessä olevista henkilöistä, joille määrätään tiukempia vientirajoituksia, jotka koskevat kaksikäyttötuotteita sekä tuotteita ja teknologiaa, jotka voisivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan teknologista kehittämistä,
-kieltää uudet investoinnit Venäjän energia-alaan ja ottaa käyttöön kattavan vientirajoituksen, joka koskee energiateollisuuden tarvikkeita, teknologiaa ja palveluja,
-ottaa käyttöön uusia kaupan rajoituksia, jotka koskevat rautaa ja terästä sekä ylellisyystuotteita.


Lisäksi neuvosto päätti määrätä pakotteita keskeisille oligarkeille, lobbaajille ja propagandisteille, jotka levittävät Kremlin narratiivia Ukrainan tilanteesta, sekä ilmailu-, sotilas-, kaksikäyttötuote-, laivanrakennus- ja koneenrakennusaloilla toimiville keskeisille yhtiöille.

Linkki lähteeseen

9.3. EU on asettanut uusia pakotteita Venäjälle ja Valko-Venäjälle

Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät pakotteet keskiviikkona 9. maaliskuuta.

Euroopan unioni reagoi Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen asettamalla sille yhdessä läheisten kumppaneiden kanssa uusia pakotteita. Keskiviikkona 9. maaliskuuta hyväksytyt pakoteet täydentävät aiemmin hyväksyttyä EU-pakotteiden pakettia Venäjän toimintaa vastaan.

Päätöksellä laajennettiin niiden henkilöiden listaa, joihin kohdistetaan pakotteita, jotka liittyvät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviin tai uhkaaviin toimiin. Kyse on varojen jäädytyksistä sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista.  Nyt pakotelistalle lisätyt henkilöt ovat Venäjän hallitusta tukevien suuryritysten ja rahoituslaitosten johtajia, poliittisia ja päätöksentekijöitä sekä media- ja informaatiovaikuttajia. Listatut henkilöt tukevat Venäjän federaation hallitusta ja hyötyvät siitä, sekä muodostavat sille merkittävän tulonlähteen.

Sektorikohtaisia talouspakotteita laajennettiin meriliikennesektorilla asettamalla vientikielto radio- ja navigointiteknologialle ja näihin liittyville palveluille, sekä rahoitussektorilla rinnastamalla kryptovaluutat jo kiellettyyn toimintaan.

Valko-Venäjän aluetta on käytetty Ukrainaa vastaan kohdistuneeseen hyökkäykseen, minkä vuoksi Valko-Venäjä katsotaan osalliseksi hyökkäystekoon. Aiemmin Venäjään kohdistettuja rahoitusalan pakotteita laajennettiin koskemaan myös Valko-Venäjää. Näin Venäjä ei myöskään pääse kiertämään pakotteita Valko-Venäjän kautta.

Henkilöpakotteet ja meriliikennesektori liittyvät EU:n Venäjään kohdistamiin pakotteisiin ja rahoitussektori koskee EU:n Valko-Venäjään kohdistamia pakotteita.

Linkki tiedotteeseen

2.3. Voimaan astuneet pakotteet

Neuvosto otti 2.3. käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä Venäjän hyökättyä ilman edeltävää provokaatiota ja perusteettomasti Ukrainaan. Näiden toimenpiteiden nojalla EU keskeyttää kiireellisesti Sputnik ja Russia Today (RT) ‑tiedotusvälineiden (RT English, RT UK, RT Germany, RT France ja RT Spanish) EU:ssa harjoittaman tai EU:hun suuntaaman lähetystoiminnan, kunnes Ukrainaan kohdistuva hyökkäys lopetetaan ja kunnes Venäjän federaatio ja sitä lähellä olevat tiedotusvälineet lakkaavat tuottamasta disinformaatiota ja manipuloimasta tietoa EU:ta ja sen jäsenmaita vastaan.

Neuvosto otti tänään käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä Venäjän federaation ilman provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistetun sotilaallisen hyökkäyksen johdosta.

Neuvosto päätti erityisesti kieltää

-rahoitustietojen vaihtoon käytettävien erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen (SWIFT) tarjoamisen Bank OtkritielleNovikombankillePromsvyazbankilleRossiya BankilleSovcombankille, Vnesheconombankille (VEB) ja VTB BANKille. Kielto tulee voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä sovelletaan myös kaikkiin Venäjälle sijoittautuneisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, joiden omistusoikeuksista edellä mainitut pankit omistavat suoraan tai välillisesti yli 50%.

-sijoitukset ja osallistumisen tuleviin Venäjän suorien sijoitusten rahaston (Russian Direct Investment Fund) osarahoittamiin hankkeisiin sekä niiden muunlaisen edistämisen

-euromääräisten setelien myynnin, toimittamisen, siirtämisen tai viemisen Venäjälle tai Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, mukaan lukien Venäjän hallitus ja keskuspankki, tai käytettäväksi Venäjällä.

Neuvosto päätti määrätä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 22:lle Valko-Venäjän sotilashenkilöstön korkea-arvoiselle jäsenelle, jotka ovat olleet mukana päätöksenteossa ja strategisessa suunnittelussa, jotka johtivat Valko-Venäjän osallistumiseen Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan. Pakotteita oli 24. helmikuuta jo määrätty 20:lle Valko-Venäjän sotilashenkilöstön jäsenelle samasta syystä.

Lisäksi neuvosto otti erityisesti Valko-Venäjän suhteen käyttöön uusia kaupan rajoituksia

2.3. EU sulki venäläisiä pankkeja SWIFT-järjestelmän ulkopuolelle

2.3. EU-pakotteita valtion omistamille Russia Today (RT) ja Sputnik -tiedotusvälineille EU:ssa

2.3. Valko-Venäjän henkilöpakotteet ja kaupan rajoitukset

1.3. Voimaan astuneet pakotteet täydentävät aiempia pakotteita

Päätöksellä laajennettiin niiden henkilöiden listaa, joihin kohdistetaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviin tai uhkaaviin toimiin liittyviä pakotteita. Pakotelistalle lisättiin Valko-Venäjän puolustushallinnon henkilöitä. Heitä koskevat varojen jäädytykset sekä matkustus- ja kauttakulkurajoitukset.

Sektorikohtaisia talouspakotteita laajennettiin sulkemalla seitsemän venäläispankkia pankkien välisen tietoverkkojärjestelmä SWIFT:in ulkopuolelle. Järjestelmää käytetään maksu- ja arvopaperitoimeksiantoihin liittyvien viestien välitykseen. Pakotteiden kohteena olevan pankin sanomavälitys SWIFT-verkossa katkeaa. Lisäksi päätettiin eurokäteisen vientikiellosta Venäjälle, tietyin poikkeuksin, ja kiellettiin investoinnit ja osallistuminen Venäjän valtion investointirahaston hankkeisiin. Eurokäteisen vientikielto on astunut voimaan ja SWIFT-sulku astuu voimaan 10 päivän siirtymäajalla. Päätöksillä tehostetaan aiemmin käyttöönotettuja sektorikohtaisia pakotteita rahoitussektorilla.  Lisäksi sektoripakotteisiin hyväksyttiin EU:n ulkoministereiden epävirallisessa videokokouksessaan 27.2. kannattama ehdotus Venäjän valtion omistamien mediakanavien (RT ja Sputnik) toiminnan kieltämisestä disinformaation leviämisen estämiseksi.

Virallinen lähde

28.2. Voimaan astuneet pakotteet täydentävät aiempia pakotteita

Päätöksellä laajennettiin niiden henkilöiden listaa, joihin kohdistetaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviin tai uhkaaviin toimiin liittyviä pakotteita. Kyse on varojen jäädytyksistä sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista.  Nyt pakotelistalle lisätyt henkilöt ovat Venäjän hallitusta tukevien suuryritysten ja rahoituslaitosten johtajia, poliittisia ja sotilaallisia päätöksentekijöitä sekä media- ja informaatiovaikuttajia. Listatut henkilöt tukevat Venäjän federaation hallitusta ja hyötyvät siitä, sekä muodostavat sille merkittävän tulonlähteen. Listalle lisättiin myös infrastruktuurihankkeita laittomasti liitetyllä Krimillä vakuuttanut venäläinen yritys.

Sektorikohtaisia talouspakotteita laajennettiin rahoituksen osalta koskemaan Venäjän keskuspankin kanssa tehtäviä rahoitustoimia, jotka kaikki kiellettiin. 

Lisäksi pakotteisiin lisättiin kielto koskien kaikkia Venäjän operoimia lentoliikenteen harjoittajia tai Venäjälle rekisteröityjä ilma-aluksia sekä ilma-aluksia, jotka ovat venäläisen henkilön tai oikeushenkilön omistamia. Ilma-aluksilta kiellettiin laskeutuminen, nousu ja ylilento Euroopan unionin alueella.

EU on asettanut uusia pakotteita Venäjän toiminnan johdosta

25.2. voimaan astuneet mittavat uudet EU-pakotteet Venäjän toiminnan johdosta

-Aiemmin asetettuja henkilöpakotteita laajennettiin merkittävästi ja henkilöpakotteiden kriteereitä muutettiin niin, että pakotteet voidaan kohdistaa henkilöihin, jotka ovat tukeneet Venäjän hallituksen toimintaa tai hyötyneet siitä. Laajennukset koskevat sekä venäläisiä että valkovenäläisiä henkilöitä. Kyse on varojen jäädytyksistä sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista.  Pakotelistalle lisättyjen joukossa on Venäjän kansallisen turvallisuusneuvoston ja duuman jäseniä, sekä Valko-Venäjän asevoimien edustajia (Valko-Venäjä lasketaan osalliseksi, koska sen alueita on käytetty sodassa Ukrainaa vastaan) . Pakotelistalle lisättiin myös presidentti Putin ja ulkoministeri Lavrov, joiden varat jäädytettiin.

Sektoripakotteet:

Rahoitussektorilla pakotteet laajeni koskemaan uusia rahoituslaitoksia, Venäjän valtio-omisteisia yrityksiä ja rahoitusvirtoja Venäjältä Euroopan unioniin.

Energiasektorilla asetettiin vientikielto tietyille öljynjalostukseen käytettäville tuotteille ja teknologioille.

Liikennesektorin pakotteilla asetettiin vientikielto lentokoneille sekä niiden varaosille. Vientilupaa vaativien kaksikäyttötuotteiden listaa laajennettiin ja asetettiin uusia vientikieltoja.

Euroopan Unionin jäsenmaat ovat valmiita keskustelemaan lisäpakotteista.

Linkit virallisiin lähteisiin:

Euroopan Unionin virallinen lehti L48

Euroopan Unionin virallinen lehti L50

Euroopan Unionin virallinen lehti L52

Ulkoministeriö

24.2. voimaan astuneet Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnistamisen johdosta asetetut EU-pakotteet

Pääomamarkkinoita koskevat kiellot. Neuvoston asetuksella kielletään osallistumasta eräiden merkittävien venäläisten valtio-omisteisten rahoituslaitosten sekä eräiden sotateollisuudessa tai öljyalalla toimivien venäläisyritysten rahoittamiseen.

Puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikielto. Neuvoston päätöksellä kielletään puolustustarvikkeiden vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä. Kielto koskee myös tällaisten tuotteiden valmistamista ja huoltoa koskevan teknisen avun, välityspalveluiden ja sotilastoimintaan liittyvien palveluiden tarjoamista Venäjälle tai Venäjällä käytettäväksi. 

Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset. Neuvoston asetuksella kielletään kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vienti Venäjälle tai Venäjällä käytettäväksi, jos ne ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle tarkoitettuja.

Öljynetsintään ja öljyntuotantoon liittyvien tuotteiden ja palveluiden vientirajoitukset. Neuvoston asetuksella kielletään öljynetsintään ja öljyntuotantoon liittyvien tiettyjen tuotteiden vienti Venäjälle.

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet. Vuoden 2014 pakotteita on laajennettu koskien yksityishenkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan varojen jäädytyksiä ja matkustus- ja kauttakulkurajoituksia.

EU:n pakotteet on valmisteltu koordinoidusti yhdessä Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa.

Linkki viralliseen lähteeseen:

Euroopan Unionin virallinen lehti L 42 I

Virallinen lähde Yhdysvaltojen pakotteisiin

Yhdysvaltojen asettamia pakotteita:

-Yhdysvallat sulkee Venäjän suurimman pankin, Sberbankin ja sen tytäryhtiöt, ulos Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmistä. Tämä toimenpide rajoittaa Sberbankin pääsyä dollareissa tehtäviin tapahtumiin.

-Venäjän toiseksi suurimmalle rahoituslaitokselle VTB Bankille (VTB) kohdistuu täydet estopakotteet

-Täydet estopakotteet kolmelle muulle suurelle venäläiselle rahoituslaitokselle: Bank Otkritie, Sovcombank OJSC, and Novikombank-ja 34 tytäryhtiölle.

-Uudet velka- ja osakerajoitukset kolmelletoista kriittisimmälle venäläiselle suurelle yritykselle ja yhteisölle.

-Henkilöpakotteet laajenevat koskemaan henkilöiden varojen jäädytystä. Näihin henkilöihin kuuluu mm. hallintoa, liikemiehiä sekä presidentti Putin ja ulkoministeri Lavrov.

-Kustannukset Valko-Venäjälle Ukrainan lisähyökkäyksen tukemisesta

-Huipputeknologian vienti Yhdysvalloista Venäjälle lopetetaan.

Yhdysvaltain asettamat pakotteet jatkuvat toistaiseksi.

Pakotteet

Henkilöpakotteet

Yhdysvaltojen OFAC-viranomaisen Venäjä-pakotesivut

Virallinen lähde Iso-Britannian pakotteisiin

-Pankkipakotteet: Pakotteet koskevat Venäjän suurimpia pankkeja. Esim. VTB Capitalin varat jäädytetään Britanniassa.

-Iso-Britanniaan tehtäville pankkitalletuksille ylätalletusrajat (yksityishenkilöt)

-Aeroflotin lennot kielletään Britannian ilmatilassa.

-Huipputeknologian vientirajoitukset

-Henkilöpakotteet laajenevat koskemaan henkilöiden varojen jäädytystä. Näihin henkilöihin kuuluu mm. suuria liikemiehiä sekä presidentti Putin ja ulkoministeri Lavrov.

-Yli sadan yksityishenkilön ja tytäryhtiön varat jäädytetään Britanniassa.

Kaksikäyttötuotteille vaadittavien vientilupien laajentaminen mm. lentoteollisuudessa ja öljynjalostuksessa.

Iso-Britannian asettamat pakotteet jatkuvat toistaiseksi.

Tulevat tapahtumat

8.6. SVVK: Pakoteinfo klo 9.00

Ilmoittaudu

Menneet tapahtumat

1.6. SVVK: Venäjän vastatoimet lännen pakotteille

Tallenne

13.4. Keskuskauppakamari: Geopoliittiset riskit kasvavat – Miten yritys voi varautua?

8.4. Keskuskauppakamari: Ajankohtaiskatsaus Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista energiaan

Tallenne

1.4. Keskuskauppakamari: Venäjän hyökkäyssodan vaikutus yritysten varautumiseen ja turvallisuuteen

Tallenne ja diat

25.3. Keskuskauppakamari: Venäjän sodan, pakotteiden ja globaalien jännitteiden vaikutus yrityksiin

Tallenne

17.3. Yrittäjät: Tietoisku: Yrittäjän hyvinvointi epävarmassa tilanteessa

15.3. EK & SVKK: Venäjän vastatoimet lännen pakotteille

14.3. EK & SVKK: Pakotteiden tilannekatsaus

Tallenne

10.3. Keskuskauppakamari: Tilannetietoa Venäjä-pakotteista ja niiden vaikutuksista yrityksiin

10.3. SVKK: Russian market – exit strategies

 Webinar recording. 

9.3. Keskuskauppakamari: Logistiikka muuttuneessa tilanteessa – ajankohtaista tietoa yrityksille

Tallenne ja diat

9.3. Yrittäjät: Pakotteet kauppaa Venäjälle tekeville

Tallenne

7.3. Yrittäjät: Tietoisku – Pakotteet

Tallenne

7.3. EK &SVKK: Pakoteinfo (Aleksi Pursiainen / Solid Plan Consulting)

 Tallenne

2.3. Keskuskauppakamari: Tilannetieto Venäjän pakotteista ja niiden vaikutuksista yrityksiin -stream

Tallenne ja diat

2.3. EK: SWIFT:in sulkeminen

Tilaisuuden tallenne

2.3. SVKK & EK: Venäjän ja Ukrainan tilanne – uudet pakotteet ja niiden vaikutukset yritysten toimintaan

1.3. EK: Opastusta Venäjä-pa­kot­teiden toimeenpanoon

Tallenne

28.2. Elinkeinoelämän ja ministeriöiden yhteinen tiedotustilaisuus EU-pakotteista ja vientirajoituksista

Tallenne ja diat.

16.2. EK:n ensimmäinen pakoteinfo

Tallenne ja diat.

Tämä Elinkeinoelämän keskusliiton teettämä QA-aineisto antaa yleistä tietoa ja ohjeistusta pakotteisiin liittyviin käytännön haasteisiin. Tiedot saattavat muuttua ja vanhentua, eikä niitä ole tarkoitettu lainopilliseksi neuvoksi tai viralliseksi ohjeistukseksi. Taloudellisten toimijoiden velvollisuutena on itse perehtyä voimassa olevan lainsäädännön sisältöön ja noudattaa sitä omassa toiminnassaan. Aineiston on laatinut EK:n toimeksiannosta Solid Plan Consultingin juristi Aleksi Pursiainen. 

Helsingin seudun kauppakamari tarjoaa Viennin maatiedon maksutta yritysten käytettäväksi 30.4.2022 asti. Viennin maatiedossa seurataan aktiivisesti EU:n asettamia talouspakotteita sekä viennissä vaadittavia asiakirjavaatimuksia maakohtaisesti. Maksuttomalla käyttöoikeudella tuemme vientiyrityksiä, jotka joutuvat päivittämään tietonsa olemassa olevista ja mahdollisista uusista vientimaista sekä pakotteista.

Viennin maatiedon löydät sivuiltamme https://kauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/viennin-maatieto, kirjautumaan pääset käyttäjätunnuksella: viennin.maatieto@chamber.fi ja salasanalla koekäyttö2022

Tulli: vientipakotteet ja vaikutukset yrityksiin ja yksityishenkilöihin

Finanssiala: Venäjä-pakotteet

Ulkoministeriön sivuilla: Venäjä-pakotteet

Tullin pakotetietoa

Finanssiala: Venäjä-pakotteet

Iso-Britannian pakotteet

Yhdysvaltojen pakotteet

Kauppakamarien infosivuja:

Helsingin seudun kauppakamarin sivut ukrainan tilanteesta

Kauppapakotteet ja sopimusten noudattaminen

Pakotteiden kohteena olevat henkilöt ja yritykset:

Huomaa, että listojen tarkastelu saattaa vaatia rekisteröitymistä!

Luettelo kaikista EU:n pakotteiden kohteena suoraan olevista henkilöstä ja yrityksistä: Financial sanctions: Consolidated list

Yhdysvaltojen vastaava: Complete Specially Designated Nationals List

Alla luettelo tunnetuimmista palveluntuottajista, joilta saa erilaisia ohjelmistoja vastapuolien tarkistamiseen:

Dow Jones
Refinitiv World Check
MK Denial
Lexis Nexis
Bureau van Djk Compliance Catalyst
Dun & Bradstreet
Accuity
AEB

Lisätietoja:

Viestintä

Keskuskauppakamari

+358 50 574 5288

Lenita Toivakka

Johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

+358 50 464 6552