Lausunto U-kirjelmästä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/452 kumoamisesta

Kaksi henkilöä allekirjoittamassa sopimusta. Kuvituskuva.

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin kirjallista lausuntoa
valtioneuvoston U-kirjelmästä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/452 kumoamisesta (U 16/2024 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Asetusehdotuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden seurantamekanismien olennaisia osia ja siten hallita riskejä turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle nykyistä kattavammin. Asetusehdotus on osa komission taloudellisen turvallisuuden pakettia, jolla pyritään reagoimaan suurvaltakilpailuun, geopoliittiseen vastakkainasetteluun ja muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Keskuskauppakamari pitää valtioneuvoston kannan tavoin tärkeänä, että taloudellisen
turvallisuuden strategiaa kehitetään vahvaa ja toimintakykyistä EU:ta tavoitellen. EU:lla
tulee olla keinoja puuttua tarvittaessa kilpailua vääristävään toimintaan ja taloudellisen
turvallisuuden riskeihin. Keskuskauppakamari pitää kuitenkin valitettavana, ettei asetusehdotuksen tueksi ole tehty erillistä vaikutusarviointia. Jatkovalmistelussa asetuksen vaikutuksia on siksi syytä pyrkiä arvioimaan tarkemmin.

Keskuskauppakamari yhtyy valtioneuvoston kantaan siitä, että EU:n ratkaisujen tulee
perustua lähtökohtaisesti kauppaa vapauttaviin ja arvoketjuja monipuolistaviin ratkaisuihin. Keskuskauppakamari korostaa valtioneuvoston kannan tapaan toimivien sisämarkkinoiden merkitystä, reilua kilpailua sekä markkinaehtoista ja teknologianeutraalia lähestymistapaa.

Keskuskauppakamari korostaa myös ennakoitavuuden merkitystä sääntelyn soveltamisessa. U-kirjelmän mukaan ehdotettu sääntely tulee laajentamaan nykyistä kansallista ulkomaisten sijoitusten seurantaa merkittävästi. Yrityskauppaa tai muuta sijoitusta valmistelevilla osapuolilla tulee olla riittävät mahdollisuudet varmistua siitä, sovelletaanko sääntelyä suunniteltuun sijoitukseen. Lisäksi seurantamekanismin tulee olla selkeä niin prosessin kuin siihen liittyvien määräaikojen osalta.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa arvioidaan vielä ehdotuksen oikeasuhtaisuutta sekä ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden toteutumista raportoitavien sijoitusten, seurantamekanismin ja siihen liittyvien määräaikojen sekä komissiolle ja muille jäsenvaltioille ehdotetun oma-aloitteisen menettelyn osalta.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Ville Kajala