Säännöt

Mainonnan eettisen neuvoston säännöt

1. Tehtävä

Mainonnan eettinen neuvosto on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Kaupallisella markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jonka tarkoituksena on kulutushyödykkeen myynninedistäminen. Neuvosto voi antaa ennakkolausuntoja (Copy Advice).

Neuvosto voi kehittää mainonnan eettisiä periaatteita.

Neuvosto ei anna lausuntoja siitä, onko mainonta tai muu markkinointi lainvastaista.

Neuvosto voi osallistua European Advertising Standards Alliancen (EASA) ylläpitämään rajat ylittäviä valituksia (Cross-Border Complaints) koskevaan yhteistyöhön.

Neuvoston lausunnot ja ennakkolausunnot ovat suositusluonteisia.

Neuvoston yhteydessä voi toimia jaostoja, joiden toiminnasta määrätään erikseen.

2. Kokoonpano

Keskuskauppakamari nimittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä neljästä kuuteen muuta jäsentä ja varajäsentä. Neljä jäsentä ja varajäsentä nimitetään mainonnan neuvottelukunnan esityksestä.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja ainakin yhden muun jäsenen on oltava oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Yhden jäsenen tulee olla tasa-arvoasioiden asiantuntija.

Toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet voidaan nimittää peräkkäin uudelleen enintään kaksi kertaa.

Keskuskauppakamari voi erottaa jäsenen, jos hänen menettelynsä osoittaa, ettei hän nauti tehtävän edellyttämää luottamusta.

3. Neuvoston sihteeri

Keskuskauppakamari nimeää neuvostolle sihteerin, joka valmistelee ja esittelee lausunnot.

Sihteerin on oltava oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut. Hänellä on oltava tehtävän edellyttämä kokemus.

4. Päätösvaltaisuus

Neuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat estyneitä tai esteellisiä, neuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään neljä muuta jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen jäsenen puheenjohtajaksi.

5. Esteellisyys

Jäsen on esteellinen asiassa, joka koskee asianosaista, jonka palveluksessa hän on. Lisäksi jäsenen esteellisyyteen sovelletaan soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren määräyksiä tuomarin esteellisyydestä.

Jäsenen on viipymättä ilmoitettava esteellisyydestään neuvoston sihteerille. Esteellinen jäsen ei saa osallistua keskusteluun eikä päätöksentekoon.

6. Asian käsittely ja päätöksenteko

Asioiden käsittely neuvostossa on kirjallista.

Neuvosto käsittelee asiat lausuntopyyntöjen perusteella. Neuvosto voi myös omasta aloitteestaan ottaa asian käsiteltäväkseen, jos siihen on erityisen painava syy.

Neuvosto ei käsittele lausuntopyyntöä, jos markkinointimateriaali on julkaistu yli kolme kuukautta ennen lausuntopyynnön toimittamista neuvostolle. Neuvosto voi kuitenkin ottaa lausuntopyynnön käsiteltäväkseen, jos käsittelyyn on erityisen painava syy.

Päätökset neuvoston kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin. Neuvoston jäsen voi halutessaan vaatia tällaisen päätöksen koko neuvoston käsiteltäväksi.

Äänestystilanteessa eriävä mielipide on perusteltava.

7. Pöytäkirja

Neuvoston kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevat, käsiteltävät asiat, äänestykset ja päätökset.

Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.

8. Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnön voi tehdä yksityishenkilö, elinkeinonharjoittaja tai muu yhteisö tai viranomainen.

Lausuntopyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Lausuntopyynnössä on ilmoitettava:

1. lausunnonpyytäjän nimi sekä sähköpostiosoite tai postiosoite;
2. perustelu, miksi lausunnonpyytäjä katsoo, että markkinointi on hyvän tavan vastaista;
3. missä ja milloin markkinointi on julkaistu; ja
4. tieto markkinoijasta tai muusta vastuullisesta tahosta.

Lausuntopyynnön oheen on mahdollisuuksien mukaan liitettävä markkinointimateriaali, jos se on julkaistu verkkosivuilla tai painettu.

9. Lausuntopyynnön käsittelemättä jättäminen

Lausuntopyyntö voidaan jättää käsittelemättä, jos

1. sitä ei täydennetä neuvoston asettamassa määräajassa;
2. asia ei kuulu neuvoston toimivaltaan;
3. kysymys on selvästi tuotteesta itsestään eikä sen markkinoinnista;
4. se on selvästi perusteeton;
5. asia kuuluu selvästi toiselle itsesääntelytoimielimelle;
6. samantyyppisessä lausuntoasiassa on jo annettu vapauttava lausunto;
7. asialla ei voida katsoa olevan yleistä merkitystä; tai
8. samasta asiasta on jo annettu huomautus.

10. Asianosaisten kuuleminen

Neuvoston on varattava asianosaiselle mahdollisuus antaa vastaus asiassa. Vastauksen antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä.

11. Asian jatkokäsittely

Kun asianosainen on antanut vastauksen tai kun sitä varten asetettu määräaika on kulunut umpeen, neuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen. Neuvosto voi oma-aloitteisesti hankkia tarpeelliseksi katsomaansa lisäselvitystä asiassa.

Tarvittaessa neuvosto voi pyytää lisäselvitystä lausunnonpyytäjältä tai asianosaiselta.

12. Neuvoston lausunto

Neuvoston lausunto annetaan kirjallisesti. Kukin asianosainen saa yhden kappaleen ja yksi kappale talletetaan neuvoston arkistoon.

13. Lausunnon julkisuus

Neuvoston lausunto on julkinen, ellei neuvosto erityisestä syystä päätä olla julkaisematta lausuntoa.

Neuvoston lausunto julkaistaan neuvoston verkkosivuilla aikaisintaan kaksi päivää sen jälkeen, kun lausunto on toimitettu lausunnonpyytäjälle ja asianosaiselle.

14. Uudelleenkäsittely

Neuvoston ratkaisun voi saattaa uudelleenkäsiteltäväksi, jos asiassa esitetään sellaista selvitystä, joka ei aikaisemmin ole ollut käytettävissä. Perusteltu uudelleenkäsittelypyyntö on toimitettava neuvostolle neljän viikon kuluessa lausunnon tiedoksiannosta.

15. Ennakkolausunto (Copy Advice)

Mainostaja, mainontaa suunnitteleva taho tai viestin voi pyytää neuvostolta maksullista ennakkolausuntoa suunnittelemansa markkinoinnin hyvän tavan mukaisuudesta.

Ennakkolausuntoa pyydetään kirjallisesti. Lausuntopyynnössä on yksilöitävä, mistä asiasta ennakkolausuntoa pyydetään. Samalla on annettava riittävä ja tarpeellinen selvitys asian ratkaisemiseksi.

Ennakkolausunto on luottamuksellinen.

16. Maksut

Keskuskauppakamari päättää perittävien maksujen suuruuden.

Yksityishenkilön tai viranomaisen pyynnöstä annettu lausunto on kuitenkin maksuton.

17. Voimaantulosäännös

Nämä säännöt tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017.

Sääntöjä on muutettu viimeksi 9.12.2022.