Vad är AKA och KHK?

kiinteistö

En auktoriserad fastighetsvärderare (AKA) är en av Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd godkänd expert. AKA-värderaren bistår då det behövs en opartisk och sakkunnig bedömning i samband med t.ex. mera krävande fastighetsaffärer, värdering av säkerheter, bokslut, hyresfrågor, avvittring och arvsskifte samt vid tvistemål. AKA-värderaren fastställer enligt uppdraget fastighetens värde och utarbetar ett skriftligt värderingsutlåtande.

AKA-värderaren har en utbildning som är lämplig för värderingsuppgifter och därtill minst tre till fem års yrkeserfarenhet inom värderingsbranschen. Kompetensen bevisas genom att avlägga det krävande AKA-provet med godkänt resultat. AKA-värderarna förbinder sig att följa fastighetsvärderingsnämndens regler, anvisningar och bestämmelser, god fastighetsvärderingssed samt internationella värderingsstandarder.

En KHK-värderare (av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare) är en i enlighet med lagen om fastighetsfonder opartisk expert, som i allmänhet anlitas av börsbolag i situationer som regleras genom lag. Benämningen KHK får användas av personer som har avlagt KHK-provet. I praktiken motsvarar KHK allmänt auktoriserade AKA-värderare. Det finns 170 KHK-värderare runt om i Finland, och de arbetar i allmänhet i stora företag. Genom auktoriseringen garanteras värderarens yrkesskicklighet och kvaliteten på värderingsutlåtandet.

Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd svarar för auktoriseringen av fastighetsvärderare och för tillsynen över verksamheten.
Fastighetsvärderare hittar du på expertsökningen. Värderingen beställs direkt av AKA-värderaren per telefon eller e-post.

Vid behov anvisar jurist Raisa Harju (tfn 09 4242 6214) och assistent för juridiska ärenden Mari Virta (tfn 09 4242 6262, e-post förnamn.efternamn@chamber.fi).