U-kirjelmäluonnos komission ehdottamista kestävän rahoituksen lainsäädäntöehdotuksista

Euroopan komissio julkisti 24.5.2018 kolme kestävään rahoitukseen liittyvää asetusehdotusta: EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä, kestävyyteen liittyvät tiedonantovelvoitteet ja vähähiiliset viitearvot. Keskuskauppakamarin lausuu seuraavan valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla valmistellusta asiaa koskevasta U-kirjelmäluonnoksesta.

On selvää, että kestävä kehitys on tärkeää niin yhteiskunnalle, kansantaloudelle kuin pitkäjänteisesti toimivalle elinkeinoelämällekin. Sääntelyssä on kuitenkin oltava erityisen varovainen siinä, että hyvän asian edistämisessä ajetaan elinkeinotoimintaa EU:n ulkopuolelle maihin, joissa kestävän kehityksen kriteereitä ei noudateta vastaavalla tavalla kuin Euroopassa. Tällöin EU itse asiassa edistää vähemmän kestäviä menettelyjä parantamalla niiden kilpailuasetelmaan.

Suomen toiminnassa ja EU-kannoissa on tarkoin pyrittävä edistämään Euroopan kokonaisvaltaista etua varoen toimintojen siirtymistä EU:n ulkopuolelle. Erityisen ongelmallinen tilanne voi olla Suomen kaltaisen pienen vientimaan kannalta, ottaen erityisesti huomioon sen, että meillä on merkittävää yritystoimintaa sellaisilla toimialoilla, jotka eivät ole laajasti tunnettuja EU-maissa (esim. metsä- ja kaivosteollisuus).

U-kirjelmäluonnos on kirjoitettu erittäin kannattavasta näkökulmasta. Sitä on syytä muokata varauksellisempaan suuntaan huomioiden vahvasti elinkeinotoiminnan säilyminen Euroopassa. Kestävyysnäkökulma on huomattavasti monimutkaisempi asia kuin U-kirjelmäluonnoksesta voisi päätellä. Ilmasto- ja ympäristönäkökulmat eivät ole yhteneväisiä. Esimerkiksi ilmaston lämpenemistä estävällä toimenpiteellä voi olla merkittäviäkin kielteisiä ympäristövaikutuksia. EU-sääntelyssä on suurena vaarana, että valitaan joku näkökulma, joka ei ole kattava, ja ryhdytään painottamaan sellaista toimintaa, joka ei ole kokonaisvaltaisesti katsottuna kestävän kehityksen mukainen.

Kestävään rahoitukseen liittyvän EU-valmistelussa käytetyn näkökulman yksipuolisuutta kuvaa Euroopan komission 13.6.2018 perustama työryhmä Technical Expert Group on Sustainable Finance, joka valmistelee elinkeinotoiminnan kestävyysluokittelua eli taksonomiaa. Työryhmän kokoonpano sisältää elinkeinoelämän osalta vain finanssialan toimijoita. Yhden yksittäisen yrityksen lisäksi laajassa kokoonpanossa ei ole yhtään laajemmin teollisuuden ja muun elinkeinoelämän näkökulmaa edustavaa tahoa.

Kestävän rahoituksen näkökulma ei voi eikä saa olla vain finanssialan, kansalaisjärjestöjen ja akateemisten piirien asia. Suomen on tuotava asiaan monipuolista näkökulmaa ja varmistettava teollisuuden ja muun yritystoiminnan jatkomahdollisuudet Euroopassa.

Paitsi teollisuuden toimintaedellytyksistä, asiassa on kysymys myös toimivista arvopaperimarkkinoista. Sijoituskohteiden luokittelu voi johtaa arvaamattomiin seuraamuksiin arvopaperimarkkinoiden arvostuksissa. Työssä on noudatettava johdonmukaisuutta ja asiassa on oltava kokonaisvaltainen näkökulma, jossa tavoitteena on säilyttää elinkeinotoiminta Euroopassa. Myös alati laajeneviin raportointivelvoitteisiin on suhtauduttava pidättyvästi.