Tavarantarkastuksesta valittaminen

Tavarantarkastajan toimintaa ohjaa ohjesääntö. Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta ohjaa ja kehittää tavarantarkastustoimintaa valtakunnallisesti lautakunnan sääntöjen sekä lautakunnan strategian pohjalta. Lautakunta ja sen asiantuntijajaostot valvovat tarkastajia ja käsittelevät heidän toiminnastaan tehdyt valitukset.

Kuka voi valittaa? Mistä voidaan valittaa?

Valitusoikeus on niillä tahoilla, joiden oikeutta tavarantarkastus koskee. Yleensä nämä tahot ovat tavarantarkastuksen osapuolia. Valitus voi koskea tavarantarkastajan toiminnan ohjesäännön vastaisuutta (yleisimmin määrämuotoiset menettelyt tarkastusprosessin aikana, huolellisuus toiminnassa, puolueettomuus ja esteellisyys).

Tavarantarkastajalautakunnalla ja sen asiantuntijajaostoilla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa tarkastuksen lopputulemaan. Tarkastuskertomuksessa esitettyjen vertailuperusteiden asianmukaisuuteen voidaan kuitenkin ottaa kantaa. Jos asiantuntijajaosto toteaa tavarantarkastajan rikkoneen ohjesäännön määräyksiä, se antaa tavarantarkastajalle varoituksen tai lievissä tapauksissa muistutuksen. Vakavat rikkomukset johtavat tavarantarkastajan hyväksymisen peruuttamiseen.

Tavarantarkastajalautakunta tai sen asiantuntijajaosto eivät voi mitätöidä tai muuttaa kenenkään tavarantarkastajan antamaa tarkastuskertomusta. Annetut tavarantarkastuskertomukset ovat määrämuotoisia asiantuntijalausuntoja, joita ei tule rinnastaa päätöksiin tai vastaaviin ratkaisuihin, joiden sisältöön voidaan hakea muutosta. Jaosto ei myöskään ole toimivaltainen määräämään pidettäväksi uutta tavarantarkastusta.

Valitusprosessin kulku

  • Valitus tavarantarkastajalautakunnalle tulee tehdä kolmen kuukauden sisällä tarkastuskertomuksen allekirjoittamisesta. Valitus on tehtävä kirjallisesti, ensisijainen toimitustapa on sähköposti (mari.virta@chamber.fi). Valituksessa on esitettävä, ketä tavarantarkastajaa ja mitä tavarantarkastuskertomusta valitus koskee. Valitus on muutoin vapaamuotoinen, mutta siinä on esitettävä perustelut sille, millä tavoin tavarantarkastaja on toiminut ohjesäännön vastaisella tavalla. Valitukseen on liitettävä kyseinen tarkastuskertomus.
  • Kun valitus on saapunut Keskuskauppakamariin, lähetetään valittajalle ohjeet valitusmaksun (165 euroa) maksamisesta. Jos tavarantarkastajalautakunta toteaa päätöksessään valituksen aiheelliseksi eli määrää tavarantarkastajalle kurinpidollisen seuraamuksen, valitusmaksu palautetaan valittajalle kokonaisuudessaan. Valitusmaksun saavuttua pyydämme tavarantarkastajalta vastineen. Vastinetta ei yleensä enää toimiteta valittajalle tiedoksi.
  • Vastineen saapumisen jälkeen asia käsitellään asiantuntijajaoston kokouksessa. Lautakuntaan kuuluu kaksi eri asiantuntijajaostoa: rakennusalan asiantuntijajaosto ja auto-, kone- ja muiden alojen asiantuntijajaosto. Käsittely jaostossa on kirjallista. Valitusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 3 kuukautta. Päätöksenteon jälkeen aikaa kuluu vielä päätösten puhtaaksikirjoittamiseen. Valitusasian osapuolia ovat tavarantarkastaja ja valituksen tehnyt. Muille tavarantarkastuksen osapuolille ei toimiteta erikseen tietoa valituksesta, eivätkä he myöskään saa automaattisesti valitusasiapäätöstä tiedokseen.
  • Valitus osoitetaan ja toimitetaan tavarantarkastajalautakunnalle. Ensisijaisesti valitus pyydetään toimittamaan sähköpostitse (mari.virta@chamber.fi). Jos valitusta ei voida toimittaa sähköisesti, sen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen (alkaen 1.10.2023):

Keskuskauppakamari
Tavarantarkastajalautakunta
Alvar Aallon katu 5 C
00100 Helsinki

Mari Virta

VALMISTELIJA

+358 9 4242 6262