Sinustako AKA tai KHK – näin pyrit kokeeseen

AKA/KHK-koe järjestetään lauantaina 21.5.2022 klo 10.00-15.00.
Koepaikka Helsinki: Klaus K Hotel, Rake-Sali, Bulevardi 2-4, Helsinki
Koepaikka Oulu: Scandic Oulu Station, Kajaaninkatu 17, Oulu

Koepaikkailmoittautuminen on sitova.

Hakuajasta vuoden 2023 kokeeseen ilmoitetaan erikseen loppuvuodesta 2022.

Koemaksu vuonna 2022 on 300 euroa. Lähetämme laskut kokeeseen hyväksytyille.Valmennusta kokeeseen tarjoavat mm. Kiinko ja Rastor-instituutti.

AKA-kokeella ja KHK-kiinteistönarvioitsijakokeella mitataan kiinteistöarvioijan ammattitaito. Kokeet järjestetään kerran vuodessa. AKA-kokeen hyväksytysti suorittaneilla on oikeus käyttää nimikettä AKA, auktorisoitu kiinteistöarvioija.

KHK-koe on kiinteistörahastolain (1173/1997) 18 a §:ssä tarkoitettu kiinteistönarvioitsijakoe, joka on sama kuin yleisauktorisoitu AKA-koe. KHK-kokeen hyväksytysti suorittaneella henkilöllä on oikeus käyttää nimikettä KHK, Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija.

Kokeeseen osallistuminen

 • Kokeeseen haetaan kirjallisella hakemuksella.  Hakemukset kannattaa mahdollisuuksien mukaan toimittaa sähköisesti, raisa.harju@chamber.fi. Huomioithan, että hakuaika päättyy 7.2.2022 klo 16.15 ja hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta vastaan.

 • Auktorisointijaosto hyväksyy kokelaat ilmoittautumisen perusteella hyväksymisedellytysten mukaisesti (tutustu tarkasti ohjeeseen hakijavaatimuksista). Hakijavaatimusohjeeseen tulee tutustua huolella, koska ohjeen edellytyksistä ei myönnetä poikkeuksia. Jos haluat kysyä jostain edellytyksestä tarkemmin, ota yhteyttä Raisa Harjuun.

 • Koe järjestetään tarvittaessa myös ruotsin kielellä. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, mikäli hän haluaa tehdä kokeen ruotsiksi. Valinta on sitova.

 • Kokeeseen pääsystä ja kokeen tuloksista ilmoitetaan kokeeseen osallistujille kirjallisesti.

Haku- ja hyväksymisprosessi

 • Auktorisoinnin edellytykset on määritelty kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 23 §:ssä ja kiinteistönarvioitsijaksi hakeutuvan edellytykset on määritelty sääntöjen 10 §:ssä.

 • Kiinteistönarviointilautakunnan auktorisointijaosto hyväksyy AKA- ja kiinteistönarvioitsijakokeeseen osallistujat kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemuksen liitteet:
  • liiketoimintakieltorekisteriote (saa Oikeusrekisterikeskuksesta)
  • tutkintotodistusten jäljennökset (jäljennöksistä tulee näkyä suoritetut opintokokonaisuudet)
  • työtodistusten jäljennökset (työtodistuksista tulee käydä riittävän selkeästi ilmi työkokemusvaatimuksen täyttyminen, ks. tarkemmin hakijavaatimusohjeesta osa-aikaisen työn ilmoittaminen)
 • AKA- ja kiinteistönarvioitsijakokeeseen hakijoille ilmoitetaan sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä kokeeseen osallistumiseen. Mikäli henkilö, jota ei ole hyväksytty kokeeseen, haluaa valittaa tästä auktorisointijaoston päätöksestä, on valitus tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Valitus osoitetaan kiinteistönarviointilautakunnalle. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on esitettävä perustelut jaoston päätöksen muuttamiseksi.
 • Kiinteistönarvioitsijakokeen osalta saa kiinteistönarviointilautakunnan koetta koskevaan päätökseen hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
 • Henkilö, jonka koesuoritus on hylätty, voi hakea auktorisointijaoston tekemään päätökseen muutosta kiinteistönarviointilautakunnalta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon. Valituksessa on esitettävä miltä osin, miten ja millä perusteella päätöstä olisi oikaistava.
 • Kiinteistönarvioitsijakokeen osalta saa kiinteistönarviointilautakunnan koetta koskevaan päätökseen hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja:

Harju Raisa

Raisa Harju

Lakimies

+358 50 554 2683

Mari Virta

VALMISTELIJA

+358 9 4242 6262