Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Viite: Hankkeen VM101:00/2021 lausunto

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta. Keskuskauppakamari kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.


Esityksen mukaan arvonlisäverolakiin ja valmisteverotuslakiin tehtäisiin arvonlisävero- ja valmisteverotusdirektiivin muuttamisesta unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta annetun neuvoston direktiivin edellyttämät muutokset. Muutosten tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n ja Naton puitteissa toteutettavien puolustustoimien verokohtelua eli vapauttaa
EU:n puitteissa toteutettavaa puolustustoimintaa varten hankitut hyödykkeet arvonlisä- ja valmisteverosta samassa laajuudessa kuin nykyisin on tehty Naton puitteissa harjoitettavan puolustustoiminnan osalta. Keskuskauppakamarin käsityksen mukaan hallituksen esitysluonnos vastaa direktiivimuutosta.


Muutettavaksi ehdotetussa arvonlisäverolain 129 b §:ssä viitataan ulkoasiainministeriölle tehtävään palautushakemukseen. Keskuskauppakamari toteaa, että ministeriön virallinen nimi on nykyisin ulkoministeriö. Tämä voitaisiin lakimuutoksen yhteydessä oikaista myös arvonlisäverolain128 §:ään ja niihin arvonlisäverolain säännöksiin, joissa 129 b §:ään viitataan.

Kategoriat:Verotus, Emmiliina Kujanpää